กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: Public Relations

(ไทย) กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง พอร์ตลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

Sorry, this entry is only available in ไทย. Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย