กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: Downloads

(ไทย) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอาจารย์นเรศ สถิตยพงศ์ และอาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557 เทคนิค Facilitator มจร Riskการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557 เทคนิค Facilitator มจร Risk Read More »

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เปิดดูสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย