กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Plan RM_ (1)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย