กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) ความคืบหน้า การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย