กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย