กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณะ โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณ

โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย