กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Risk Plan

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย