กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง มจร ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย