กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาเขตอุบลราชธานี

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย