กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

มนุษย 1 มนุษย 2 มนุษย 3 มนุษย 4 มนุษย 5

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ 
ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย