กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

20170407_๑๗๐๔๐๗_0295

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย