กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

_MG_1220

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย