กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

10974552_1538435063098927_278328252058786850_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย