กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: Public Relations

ประชุมบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธาน

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐น. มีการประชุมบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธาน ร่วมกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มาให้ KM และขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดชอบของกองกลาง คือ การจัดทำเเผนพัฒนาบุคคลากร ————————————– ขอบคุณแหล่งข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน Read More »

MCU RM

MCU_RM 1MCU_RM 2 MCU_RM 1MCU_RM 1MCU_RM 1ดาวน์โหลดแบบฟอร์มMCU_RM ดาวน์โหลดแบบฟอร์มMCU_RM 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มMCU_RM 2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มMCU_RM 3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มMCU_RM 4 Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันศูกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง มจร รายงาน Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย