กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: Gallery

(ไทย) ระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย. Read More »

(ไทย) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาเขตอุบลราชธานี

Sorry, this entry is only available in ไทย. Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย