กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

2259917270076

2259917622219รูปการประชุมความเสี่ยง กองวิชาการรูปการประชุมความเสี่ยง กองวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย