กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณะ โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย