กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) การบริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระบบการเงินและบัญชี วิทยาเขตสุรินทร์

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย