กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เปิดดูสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

download-button-orange

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย