กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย