กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย