กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

contact us

Internal Audit Office R.208 Fl.2  The Rector Office Building.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
79 M.1, Phahon Yothin Road
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.
Tel. : +66 3524 800 ext 8786
E-mail : rm.mcu@hotmail.com

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย