กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Sorry, this entry is only available in ไทย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย