กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย