กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

_MG_1246

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย