กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: KM for RM

ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่าง “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง”

 บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความสับสนในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยมีการนำ“ปัญหา” มาระบุว่าเป็น“ความเสี่ยง” ซึ่งหากนำความเสี่ยงปลอมซึ่งแท้จริงคือปัญหามาจัดการความเสี่ยงที่แท้จริงก็จะไม่ถูกค้นพบและไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริงได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติควรมี ความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง“ปัญหา” และ“ความเสี่ยง” อย่างชัดเจนเพื่อการรับมือและจัดการกับสองสิ่งนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม “ปัญหา” คือสภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ หรือ ทำความเสียหายสูญเสียล้มเหลวให้เกิดขึ้นกับองค์กรแล้วส่วน“ความเสี่ยง” เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังระบุไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่หากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายสูญเสียล้มเหลวต่อองค์กรทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ซึ่งหากความเสี่ยงนั้นถูกค้นพบและได้รับการจัดการที่ดีก็จะก่อให้โอกาสหรือความได้เปรียบในทางกลับกันหากความเสี่ยงนั้นถูกละเลยไม่ถูกค้นพบหรือขาดการจัดการที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อไปและเมื่อปัญหาในปัจจุบันมาประกอบกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆก็จะเกิดเป็นความเสี่ยงต่อไปในอนาคตได้อีกโดยสรุปคือประเด็น“ปัญหา” และ“ความเสี่ยง” มีความต่างกันในส่วนของช่วงเวลาโดย“ปัญหา” คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วส่วน“ความเสี่ยง” คือ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย