กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การะบุทางเลือกจัดการความเสี่ยง ด้วยกลยุทธ์ 4 T เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุบุทธ์ 4 T เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย