กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย