กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน กองกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

RM_PLAN_CENTRAL

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย