กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

601007_RM Project Report 60

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย