กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน ห้อง ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๗
อีเมล์ : rm.mcu@hotmail.com

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย