กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

601007_RM 60

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย