กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้ง ๑/๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย