กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Plan Rm_Audit

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย