กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

บทความเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย