กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

_MG_1267

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย