กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

_MG_0979

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย