กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอาจารย์นเรศ สถิตยพงศ์ และอาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557

เทคนิค Facilitator

มจร Riskการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557

เทคนิค Facilitator

มจร Risk

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย