กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

(ไทย) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

kkllkkllkkllkkllRisk Plan

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย