กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองนิติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Plan RM_ (2)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย