กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

RM MCU PLAN 2559

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย