กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Report RM 2559

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย