กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ส่วนงาน สถาบันภาษา มจร

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน สถาบันภาษา ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ        การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ของส่วนงาน สถาบันภาษา มจร นำโดยท่านวิทยากร             ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร ท่านให้ข้อคิดในการทำงานไว้ว่า “เราจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงานให้ลดลง แต่กระบวนการทำงานเหมือนเดิม หรือจะคงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม แต่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น”

S__8380466S__8380467S__8380468S__8380469

S__8380470S__8380471S__8380472S__8380473S__8380477S__8380478

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย