กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง    วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อฝึกอบรมการจัดทำระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ๒. เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ และศูนย์บัณฑิต โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชสีมาภรณ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมทั้งมีวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารอย่างไร  ให้ห่างไกลความเสี่ยง” โดย พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และวิทยากรกลุ่ม บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “”ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง ลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๘”  โดย ๑.นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วส.นครสวรรค์ ๓. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีบุคลากรวิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง  วิทยาเขตนครราชสีมา ณ  ห้องประชุมชั้นที่   ๓  อาคารเรียนพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย