กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ๑๓ ท่าน ณ ห้องประชุม ๑ และห้องประชุม ๒ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๖ รูป/คน จาก ๒๙ ส่วนงาน ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 
#ผลการดำเนินการ
๑. เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ มีผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนกลาง (ส่วนงานระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/คณะ หรือกอง หรือส่วนงานเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี) จำนวน ๒๒ ส่วนงาน 
ภูมิภาค (วิทยาเขต) จำนวน ๗ แห่ง 
๒. เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ คือตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง และมีแผนการจัดการความเสี่ยงจากการฝึกปฏิบัติ สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
นอกจากนี้ จะมีการติดตามแผนและผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานต่อไป

1 2 3 5 10 11 14 16 17 19 20 22 23 26 28 29 30 33 34 35 36 39 40 45 49 53 54 56 57 58 59 74 76 78 81 84 87 88 89 90 91 93

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย