กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

IMG_1241

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย