กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16681667_740295352798100_8808508611002012731_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย