กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16807693_740295366131432_8672320935199466120_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย