กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16830813_740295299464772_3811511200609169981_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย