กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

16832154_740295306131438_109392918111548484_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย